Sözleşmeler Hukuku

Kişilerin hukuki ilişkilerini düzenlemek için müracaat ettikleri en önemli hukuki müessese olan sözleşmeler günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçasını oluşturmaktadır. Aile ilişkileri, iş yaşamı, günlük alışveriş, miras, barınma, mal-mülk edinme ve yaşamın diğer tüm alanlarında ve aşamalarında sözleşmeler önemli bir yer tutmaktadır. Kişiler hukuk düzeninin çizdiği sınırlar içinde, iradelerine uygun olarak kendi aralarında geçerli olacak hukuki ilişkiyi belirlemek için sözleşme yaparlar ve bu sözleşme ile bir anlamda kendi kanunlarını, bir başka ifadeyle akdi kanunlarını kararlaştırırlar. Tarafların, aralarında istedikleri hukuki sonucun doğması için bir sözleşme yapmalarıyla birlikte, sözleşme taraflar için bağlayıcı ve vazgeçilmez bir nitelik kazanır. Sözleşme yapıldıktan sonra taraflardan biri, karşı tarafın rızası olmadıkça sözleşmeyi ortadan kaldıramayacağı gibi, sözleşmeden doğan yükümlülükleri yerine getirmekten kaçındığı takdirde, hukukun öngördüğü müeyyideler ile karşı karşıya kalır. Bu yüzden kişilerin, yapacakları sözleşmelerden kendileri için hangi hukuki sonuçların ve yükümlülüklerin doğacağını bilmeleri ve sözleşmeyi bunları dikkate alarak konunun uzmanı olan hukukçulardan yardım alarak yapmaları gerekir.

Sözleşme Hukuku alanında; mülkiyetin devri amacını güden sözleşmeler, kullandırma amacını güden sözleşmeler, muhafaza amacını güden sözleşmeler, teminat sağlama amacını güden sözleşmeler, şirket sözleşmeleri, sui generis sözleşmeler, çifte tipli karma sözleşmeler, kombine sözleşmeler, çeşitli sözleşme tiplerine ait unsurların birbirine karıştığı sözleşmeler, kendisine yabancı yan edimleri içeren kanunda düzenlenmiş sözleşmeler, bileşik sözleşmeler, ardiye sözleşmesi, ariyet (kullanma ödüncü) sözleşmesi, arsa payı karşılığı kat yapımı sözleşmesi, bağışlama sözleşmesi, devre mülk sözleşmesi, evlat edinme sözleşmesi, evlilik mal rejimi sözleşmeleri, factoring sözleşmesi, finansal kiralama sözleşmesi, garanti sözleşmesi, gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi, ibra sözleşmesi, istisna sözleşmesi, kefalet sözleşmesi, miras sözleşmeleri, satış sözleşmeleri, ödünç sözleşmesi, ölünceye kadar bakma sözleşmesi, satım sözleşmesi, satış için tevdi sözleşmesi, şufa sözleşmesi, tek satıcılık sözleşmesi, trampa sözleşmesi, vedia sözleşmesi, geri alım sözleşmesi, hisse devir sözleşmesi, due diligence sözleşmeleri, garanti sözleşmesi, kredi sözleşmesi, tek satıcılık sözleşmesi, temlik sözleşmesi, iş sözleşmeleri başta olmak üzere pek çok sözleşme tipinde yüksek kalitede hukuk bilgisine ihtiyaç duyulmaktadır.

E-Bülten listemize üye olun. Güncel değerlendirmeleri alın.
WhatsApp WhatsApp