Ticaret Hukuku

Üretilen malların tüketim alanına gönderilmesini ifade eden ticaret, insanlık tarihi var olduğundan beri var olagelmiş ve farklı toplumların birbirleriyle kurduğu ilişki ağının temelini teşkil ederek devrim niteliğindeki pek çok gelişmeye sebep olmuştur. Bu gelişmeler öylesine güçlüdür ki, örneğin Orta Çağ’ın kapalı ekonomilerini yıkan değişim, ticari ilişki biçiminin değişmesiyle gerçekleşmiştir. Üretim, değişim ve tüketimi düzenleyen hukuk dalı olarak ifade edebileceğimiz Ticaret Hukuku ise Fransız İhtilali’yle birlikte belli bir sınıfın hukuku olmaktan çıkmıştır. Şirketler Hukuku’nun ortaya çıkışı ise sorumluluğun devri ile alakalıdır. Şöyle ki: tacirler, yüzyıllar boyunca ticaret yaptıktan sonra ticari hayattaki iş ve eylemlerinden dolayı doğrudan sorumlu olmayı kabul etmemeye başlamışlar ve tüzel kişilik kurumunu icat etmişlerdir. Tüzel kişiliklerle birlikte ticari hayattaki sorumluluk tüzel kişiliğin sorumluluğu olmuş ve buradan Şirketler Hukuku doğmuştur. Buradan hareketle ekonomi dünyasının her süjesi hukuki mekanizmalarla var olagelmiş ve özellikle Sanayi Devrimi’nden sonra süjeler kurumsallaşmış ve idaresi bakımından uzman kişilere ihtiyaç duyulmuştur.

Ticaret ve Şirketler Hukuku alanında; ticari işletmeler, ticari işler ve tabi oldukları hükümler, tacir ve tacir olmanın hükümleri, mutlak ticari davalar, özel kanun hükümleri gereği mutlak ticari sayılan davalar, havale, vedia ve fikir ve sanat eserlerine ilişkin haklardan doğan ve bir ticari işletmeyi ilgilendiren davalar, her iki tarafın da ticari işletmesiyle ilgili hususlardan doğan davalar, ticaret sicili, ticaret unvanı ve işletme adı, acentelik, marka, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap, kıymetli evrak hukuku, çek, bono, poliçe, senet, kambiyo senetleri, tüzel kişilik ve ehliyet, anonim şirket, limited şirket, yönetim kurulu, genel kurul, birleşme ve devralmalar, şirketler topluluğu, ortaklar arası ilişkiler, hak ve borçları, şirketin ve ortaklarının diğer kişi ve kuruluşlarla ilişkileri, sermeye artırımı, pay, pay bedelini ifa borcu, pay senetleri, intifa senetleri, borçlanma senetleriyle alma ve değiştirme hakkını içeren menkul kıymetler, kar, kazanç ve tasfiye payı, şirketin finansal tabloları ve yedek akçeler, şirket sözleşmeleri, şirketler hukukuna dair her türlü antlaşmanın hazırlanması ve müzakeresi, şirket organları, sona erme ve ayrılma ve bunlara dair danışmanlık hizmetlerimizle kişi ya da kurumlar üzerinde oluşturulacak hukuki koruma şemsiyesi ile ihtilaflar oluşmadan evvel verilecek “koruyucu avukatlık ve önleyici hukuk hizmeti” başta olmak üzere her türlü ticaret ve şirketler hukuku uyuşmazlığında yüksek kalitede hukuk bilgisine ihtiyaç duyulmaktadır.

E-Bülten listemize üye olun. Güncel değerlendirmeleri alın.
WhatsApp WhatsApp